• LES CONFITURES...

              les confitures                              les confitures

  confiture de pessegres 480g : 4,80€            confiture de mûres 200g : 3,50€

  confiture de pessegres 200g : 3,50€

            (pêches de vigne)

              LES CONFITURES...                     LES CONFITURES...

      Confiture de figues 480g : 4,80€       Confiture de kiwis 480g : 4,80€

      Confiture de figues 200g : 3,50€       Confiture de kiwis 200g : 3,50€